Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2009

Παραμάνες - Pins

Καλοκαιρινές παραμάνες με μικρούς συμβολισμούς ....
Summer pins with small symbolisms....
Το ρόδι συμβολίζει την καλοτυχία, την αφθονία και τη γονιμότητα, καρδιές - σύμβολα της αγάπης, κόμποι και φιόγκοι που συμβολίζουν το άπειρο και το αιώνιο. Σιέλ φιλντισένια καρδιά για μια ήρεμη κι αρμονική σχέση αγάπης. Το σιέλ αντιστοιχεί στο χρώμα του νερού και συμβολίζει το θυληκό στοιχείο, παρόλα ταύτα τα πολύχρωμα φιογκάκια δίνουν όλα τα θετικά στοιχεία των χρωμάτων, κι η διάφανη χάντρα στη μέση τονίζει την αγνότητα, την καθαρότητα και την ευθύτητα των συναισθημάτων.
Pomegranate is the fruit of good luck, wealth and fertility, hearts - symbols of love, knots and bows that symbolize the infinity and eternal. Light blue shell heart for a calm and harmonious relation of love. Light blue corresponds to the colour of water and symbolizes the female element, although multicolour bows give all positive elements of colours, and transparent bead in the middle stresses the chastity, the cleanliness and the straightness of fillings.

Θαλασσινό το θέμα αυτής της καρφίτσας. Ο αστερίας με τα πέντε ποδαράκια του παραπέμπει στο πεντάκτινο αστέρι, σύμβολο της αλήθειας και της ελπίδας.
Το καραβάκι, σύμβολο των θερινών διακοπών στην περίπτωση αυτή, για καλό ταξίδι! Το λευκό στις χάντρες είναι το χρώμα της αλήθειας, της νεότητας και της τιμιότητας.
Το ασημί χρώμα, είναι αυτό που αντανακλά, που βοηθά στην εξέλιξη των πραγμάτων και μας αποδεσμεύει από κάθε τι που δηλητηριάζει τη ζωή.
Sea is the subject of this pin. The starfish with five foots refers in a star with five ends which is the symbol of truth and hope.
The boat, symbolizes summer holidays in this case, for a good trip! White in the beads is the colour of truth, youth and honesty.
The silver colour is the one that reflects, and helps in the progress of things and releases us from anything that could poison our life.

Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2009

Δίσκος της Φαιστού - The Phaistos Disk

Κεντρικό θέμα του μπρελόκ είναι ο δίσκος της Φαιστού ( όπως είναι γνωστό, Βρέθηκε στο μινωικό ανάκτορο της Φαιστού στην Κρήτη και χρονολογείται γύρω στο 1700 π.Χ. περίπου.) Αποτελεί ένα από τα γνωστότερα μυστήρια της αρχαιολογίας, αφού ο σκοπός της κατασκευής του και το νόημα των όσων αναγράφονται σε αυτόν παραμένουν άγνωστα.
Τα χρώματα στις χάντρες:
Το καφέ είναι το χρώμα που εκφράζει πρακτικά, σταθερά απλά κι αφοσιωμένα άτομα.
Το λευκό είναι το χρώμα της αρμονίας, της αγνότητας και της ειλικρίνιας.
The central theme of the keyring is the Phaistos Disk (us it is known it was found at the Minoan palace of Phaistos, possibly dating to the middle or late Minoan Bronze Age (2nd millennium BC). Its purpose and meaning, and even its original geographical place of manufacture, remain disputed, making it one of the most famous mysteries of archaeology.
The bead‘s colours:
Brown is the colour that expresses practically, balanced, simple and dedicated people.
White is the colour of harmony, chastity and honesty.

Κυριακή, 8 Μαρτίου 2009

Ρόδι με ημερομηνία - Pomegranate with date

Το ρόδι αποτελεί σύμβολο γονιμότητας, αφθονίας και καλοτυχίας. Η ύπαρξη του μύθου αυτού από την αρχαιότητα σχετίζεται με τους άφθονους κόκκινους σπόρους που περιέχει στο εσωτερικό του κι αυτός είναι ο λόγος που χρησιμοποιήθηκαν οι κόκκινες χάντρες στο "γέμισμα" του ροδιού - για να τονιστεί η ευχή για μια γόνιμη και καλότυχη χρονιά!

Το κόκκινο αποτελεί σύμβολο του πάθους, της δύναμης της ενεργητικότητας και της γονιμότητας. Το πράσινο χρώμα στα κορδόνια και στις χάντρες συμβολίζει τη φύση και είναι το χρώμα της Αφροδίτης , της αφθονίας και της γονιμότητας. Το μάτι προστατεύει από τη βασκανία. Τα καμπανάκια θεωρούνται φυλαχτό ενάντια στα δαιμόνια και συμβολίζουν τις σάλπιγγες των αγγέλων για εγρήγορση. Το πέταλο είναι σύμβολο ευτυχίας και καλοτυχίας ενώ παράλληλα προστατεύει από το κακό μάτι. Ο άγγελος, θεωρείται προστάτης και καθοδηγητής του ανθρώπου. Οι κόμποι κι ο φιόγκος έχουν τη σημασία του σπειροειδούς, το σημάδι του απείρου αλλά και τον αριθμό 8, κι που αποτελούν ένα πλέγμα που συνάδει με το συμβολισμό του αιωνίου. Τα σχοινιά με κόμπους σχηματίζουν κλειστά δαχτυλίδια με περιφέρεια, ένα περίφραγμα που προσφέρει προστασία.
The pomegranate is a symbol of fertility, abundance and good luck. The existence of this ancient fable is related with the plentiful red seeds contained in its interior and that is why red beads are used the in the "filling of" pomegranate - in order to are enlarge the wish for a fertile year with good luck!
Red is a symbol of passion, force of Venice domination and fertility. The green colour in the cords and beads symbolizes the nature and is the colour of Venus, abundance and fertility. The eye protects from the spell. Little bells are considered amulet adversely to demons and symbolize angel trumpets for vigilance.
The petal is symbol of good luck and happiness while at the same time it protects from the bad eye. The angel is considered as a protector and instructor for the man. Knots and bows have the importance of spiral, the mark of infinity but also the number 8, and that constitutes the symbolism of eternal. The ropes with knots shape closed rings with region, a fence that offers protection.

Ημερομηνία - Date


Στο επάργυρο εξάρτημα το "2009" περιέχει στη θέση των μηδενικών δύο ρόδια, τα οποία αποτελούν σύμβολο της αφθονίας, αλλά και της γονιμότητα. Το μάτι προστατεύει από τη βασκανία (δυστυχώς στη φωτογραφία το μάτι κρύβεται πίσω από το ένα ρόδι...) Το κόκκινο χρώμα στα κορδόνια και στη φούντα είναι σύμβολο του πάθους, της δύναμης, της ζωτικότητας, της ενεργητικότητας, της φιλοδοξίας και της σεξουαλικότητας. Δηλώνει περηφάνεια, αλήθεια και δικαιοσύνη. Η λευκή χάντρα αντιπροσωπεύει την αρμονία, την αθωότητα, την αλήθεια, τη νεότητα και την απλότητα. Το ανοιχτό καφέ στα κορδόνια είναι χρώμα που ενθαρρύνει την ευσυνειδησία και την εξυπνάδα όσο αφορά τα χρήματα. Δηλώνει σταθερότητα στις συνήθειες και στις πεποιθήσεις ενώ παράλληλα εκφράζει αξιοπιστία και ικανότητα στις πωλήσεις. Επίσης, εκφράζει άρνηση για ότι είναι αυθόρμητο η παρορμητικό.
Τα άνθη συμβολίζουν την επαφή του ανθρώπου με τη φύση και την άμεση εξάρτησή του από αυτή. Η δεκάρα είναι ένα ακόμη σύμβολο αφθονίας (αγαθών αυτή τη φορά).
In the silver element "2009" includes in the place of zeros two pomegranates, which constitute symbol of abundance, and fertility. The eye protects from the spell (unfortunately in the photograph the eye is hidden behind a pomegranate…) Red in the cords is symbolizing passion, force, liveliness, power, ambition and sexuality. It declares pride, truth and justice. The white bead represents harmony, innocence, truth, youth and simplicity. Open brown in cords is a colour that encourages the conscientiousness and smartness as long as it concerns the money. It declares stability in the habits and in the convictions while at the same time it expresses reliability and capacity at sales.
Flowers symbolize the relationship between the man and nature and his direct dependence from this. The dime is one more symbol of abundance.