Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2008

Αγγελος - Angel


Ο άγγελος είναι προστάτης αλλά και καθοδηγητής για τον πιστό. Με τις σάλπιγγές τους οι άγγελοι καλούν τους πιστούς για εγρήγορση και οι καμπάνες καλούν τους πιστούς στην εκκλησία. Το σύνολο των καμπάνων και του αγγέλου στο γούρι αυτό, είναι μια ευχή γι΄ αυτόν που το έχει στην κατοχή του για καθοδήγηση, "για να μη χάσει το δρόμο του" όπως θα έλεγε η γιαγιά μου...

Για τους αρχαίους Αιγυπτίους τα αστέρια αποτελούσαν τις φωτεινές ψυχές που κατοικούν ανάμεσα στους θεούς. Το άστρο συμβολίζει κάτι ανώτερο, την αναγγελία ενός ελπιδοφόρου γεγονότος, φέρνει το μήνυμα του φωτός, της ελπίδας, της εξέλιξης, τον λόγο του Θεού. Το πεντάκτινο αστέρι σύμφωνα με τους Πυθαγόρειους προστατεύει τον άνθρωπο και συμβολίζει τη σχέση του ανθρώπου με το θεό. Ο Becker αναφέρεται στο πεντάκτινο ως σύμβολο Χριστού όπως το άλφα και το ωμέγα, και ως σύμβολο των πέντε πληγών Χριστού, ενώ για τους πρώτους χριστιανούς σήμαινε την αλήθεια, το θρησκευτικό μυστικισμό και την εργασία του δημιουργού.
Το κόκκινο χρώμα είναι το χρώμα της γονιμότητας, του πάθους, και της φωτιάς . Συνδέεται με την ενεργητικότητα, τη ζωτικότητα, τη σεξουαλικότητα, το ενδιαφέρον για την ζωή, την ευτυχία, τον αυθορμητισμό, την διέγερση, τον κίνδυνο, την επιθετικότητα, την φιλοδοξία, την επαναστατικότητα αλλά ... και την αγάπη.
Το πορτοκαλί χρώμα εμπνέει, ισορροπεί και απελευθερώνει. Θεωρείται θερμό, και εκφράζει μετάλλαξη. Είναι το χρώμα των ιδεών και της φαντασίας. Συμβολίζει την πολυτέλεια, την λαμπρότητα και την ευτυχία. Διεγείρει την δημιουργικότητα και φανερώνει φιλοδοξία και ενεργητικότητα.
Το πράσινο χρώμα (υπάρχουν λιγοστές χάντρες στο γούρι) μυστικιστικά είναι το χρώμα της Αφροδίτης και της Φύσης, της αφθονίας και της γονιμότητας των αγρών, της συμπάθειας και της προσαρμοστικότητας και συμβολίζει και το νερό.
Angel is a protector but also instructor for faithful. With the trumpets angels call people for vigilance and the bells call them in the church. The angel and bells in this handcraft, are a wish for the one that owns it for guidance, "in order not to lose the right way of living" as my grand mother would say…
For ancient Egyptians the stars constituted the luminous souls that live between the gods. The star symbolizes something superior, the notice of a hopeful event, it brings the message of light, hope, development, the words of God. The five ending star according to Pythagorean protects the person and symbolizes the relation between the man and god. Becker mentions the five ending star as a symbol of Christ, like A and Z , and as symbol of five wounds Christ, while for the first Christians it meant the truth, the religious mysticism and the Creator’s work.
The red colour is the colour of fertility, passion, and fire. It is connected with the Venice domination, the liveliness, the sexuality, the interest for the life, the happiness, the spontaneity, the excitation, the danger, the aggressiveness, the ambition, the revelution and also… love.
The orange colour inspires, balances and releases. It is considered hot, and expresses mutation. It is the colour of ideas and imagination. It symbolizes the luxury, the splendour and happiness. It improves the creativity and reveals ambition and Venice domination.
The green colour (there are a few beads) mystic is the colour of Venus and Nature, abundance and fertility of fields, sympathy and adaptability and also it symbolizes water.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πολύ χαίρομαι που τα λέμε ... Σας παρακολουθώ με προσοχή και βελτιώνομαι!